Siden 1. januar 2007 er det tilladt at anvende akupunktur uden at skulle have en læge som supervisor.

Så langt så godt.

I mellemtiden er der kommet et nyt begreb ind i vores verden: Registreret Alternativ Behandler – i daglig tale RAB.

Om vi kan li´ det eller ej, så vil RAB i fremtiden blive betragtet som en slags blåstempling af behandlerne, dels af patienter, dels af myndigheder og dels af forsikringsselskaber, der allerede nu kun betaler for behandling, hvis akupunktøren er RAB-registreret.

Det er desværre kun begyndelsen. Før eller senere – om nogle år – bliver det obligatorisk at være RAB registreret for at måtte anvende akupunktur.

RAB-registreringen er reguleret ved en lov og bekendtgørelse, som du kan se herunder.

Lov Nr. 351 af 19/05/2004: RAB-registrering:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9900

Bekendtgørelse nr 702 af 25/06/2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9925
Uddrag af bekendtgørelsens § 8. Stk. 2: Endvidere skal vedtægterne indeholde:

1) Objektive og saglige bestemmelser om optagelse af nye medlemmer, herunder om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund inden for alternativ behandling, således at enhver alternativ behandler, som opfylder disse betingelser, har krav på at blive optaget som medlem.

Basale uddannelseskrav
§ 10. Foreningen skal stille basale uddannelseskrav til de medlemmer af foreningen, som foreningen registrerer og dermed giver tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), herunder krav om en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner. En lektion skal være á minimum 45 minutters varighed.
Stk. 2. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform). Herudover bør uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer).

Udmøntet i antal timer for at opnå RAB-registrering

Akupunktur: mindst 250 timer.
Anatomi: 100 timer.
Fysiologi: 100 timer.
Patologi: 100 timer.
Sundhedspsykologi: 50 timer.
Førstehjælp: 12 timer.
Klinisk praktik: 30 timer.
Andre alternative behandlingsformer / basal sundhedslovgivning / klinikvejledning – klientbehandling: 50 timer.

Hvis man ønsker at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB), må man hurtigst muligt – evt. sideløbende – deltage i kurser i anatomi, fysiologi og patologi.

Eleverne kan, ved undervisningens begyndelse, blive studiemedlem af Dansk Akupunktur Union (www.d-a-u.dk). Efter afsluttet undervisning kan eleverne blive RAB registreret, hvis de desuden har deltaget i overnævnte anatomi, fysiologi, patologi og førstehjælp.