AKUPUNKTUR UNIVERSITETET
European Acupuncture University
Europäische Akupunktur Universitet

Non profit forening for fri forskning og undervisning i akupunktur

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Akupunktur Universitetet.
Hjemsted er Herning kommune.

§ 2 Akupunktur Universitetets formål:
A) At uddanne og videreuddanne elever i moderne- og klassisk akupunktur, samt andre beslægtede discipliner på et højt fagligt niveau.
B) At fremme og støtte forskning i moderne- og klassisk akupunktur
C) At fremme og støtte velgørende, humanitære, kulturelle, sociale formål ved udlodninger til foreninger, institutioner, organisationer, aktiviteter og enkeltpersoner.
D) At arbejde for en solidarisk sundhedspolitik, der sikrer befolkningen fri og lige adgang til kvalificeret akupunkturbehandling.

Undervisningen er åbent for alle, der kan tilslutte sig Akupunktur Universitetet formål.

§ 3 Akupunktur Universitetets økonomi
Det påhviler Akupunktur Universitetets bestyrelse at anvende årets overskud til udlodning iflg. formålet samt til konsolidering af Akupunktur Universitetets formue.

§ 4 Medlemmer
Foreningen har to typer medlemmer: A-medlemmer og B-medlemmer
Som A-medlem optages enhver person, som har taget uddannelse hos Akupunktur Universitetet og har haft akupunktur som hovedindtægtskilde i mindst 5 år.
Som B-medlem optages enhver person, der har deltaget i et kursus hos Akupunktur Universitetet eller partnere, og som kan godkendes af bestyrelsen.

§ 5 Rettigheder & pligter
A og B-medlemmer er forpligtet til at overholde Akupunktur Universitetets vedtægter.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for Akupunktur Universitetets forpligtigelser og gæld.

§ 6 Generalforsamling
Akupunktur Universitetets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert A-medlem har én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, blot én af de tilstedeværende A-medlemmer ønsker det. Ved personvalg, hvor der vælges mellem flere opstillede, benyttes altid skriftlig afstemning.
Ellers foregår afstemning ved håndsoprækning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
B-medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, de har taleret men ikke stemmeret.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Indkaldelse sker ved e-mail med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem. Medlemmer er pligtig til at oplyse Akupunktur Universitetet om gyldigt e-mailadresse.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af referent.
4. Formandens beretning.
5. Godkendelse eller forkastelse af formandens beretning.
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (ved kassereren).
7. Godkendelse eller forkastelse af det reviderede regnskab.
8. Rektors beretning for det forløbne år.
9. Indkomne forslag fra medlemmer
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges et bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af en bestyrelsessuppleant
12. Valg af revisor.
13. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og beslutninger træffes, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, ved simpelt flertal af de afgivne A-medlemmers stemmer
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 10 A-medlemmer ønsker det.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse, pt. kr. 200,- årligt.

§ 7 Akupunktur Universitetets ledelse
Akupunktur Universitetet ledes af en bestyrelse på 3 personer der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst to medlemmer er til stede. Vedtagelse træffes, hvor ikke andet er bestemt, ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen vælger Akupunktur Universitetets rektor og andre ledende medarbejdere.
Rektor er Akupunktur Universitetets daglige leder, og refererer direkte til bestyrelsen.
Bestyrelsen er berettiget til – under behørig hensyntagen til vedtægternes bestemmelser – at foretage enhver disposition vedrørende Akupunktur Universitetets drift og formue.
Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen og godkender en plan for Akupunktur Universitetets overordnede undervisningsvirksomhed samt undervisningsplan for de enkelte kurser i samråd med Rektor og underviser for det enkelte kursus.

§ 8 Rektors opgaver
Rektor refererer til bestyrelsen
Rektor skal varetage den daglige ledelse og planlægning.
Rektor indgår aftaler med undervisere.
Rektor kan deltage i bestyrelsesmøderne hvis bestyrelsen ønsker dette, men har ikke stemmeret.
Rektor har ansvaret for bogføring og kassebeholdning, og skal på bestyrelsens forlangende forelægge en oversigt over bank- og kassebeholdningen samt regnskabsbøger.

§ 9 Tegningsregel
Akupunktur Universitetet forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 10 Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 11 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som efter bestyrelsens opfattelse har handlet til skade for Akupunktur Universitetet. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte A-medlemmer, kan omstøde bestyrelsens beslutning.
Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre som medlem.

§ 12 Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 majoritet blandt de fremmødte A-medlemmer stemmer for dette.

§ 13 Akupunktur Universitetets ophør
Akupunktur Universitetets ophør, herunder sammensmeltning med anden forening, kan kun vedtages på en generalforsamling indkaldt med det formål at opløse Akupunktur Universitetet, hvor mindst 2/3 af alle A-medlemmer, der er mødt og stemmer herfor, og for ophørs vedkommende må der kun træffes vedtagelse herom, såfremt Akupunktur Universitetets formål ikke længere lader sig efterleve.
I tilfælde af Akupunktur Universitetets ophør skal bestyrelsen drage omsorg for, at Akupunktur Universitetets formue anvendes efter vedtægterne.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. august 2009

Bestyrelse

Janni Wisbech    Tommy Iversen     John Boel